Към новия сайт (кликнете)

“ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИЗИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА КАТЕДРАТА”

В началото на 2005 г. ние представихме плановете и програмите за дейността на Катедра "Логистика", които с общите усилия на академичния състав бяха в основата на реализиране на приетата визия за развитие на катедрата.

Основните задачи, които бяха решавани през периода след приемане на визията, бяха по отношение на успешното завършване на образователния процес по логистика в оперативно-тактическите формирования на слушателите в задочно и редовно обучение.

В резултат на усилията в хода на обучението, випускниците, бяха разпределени от ГЩ на БА, на достойни длъжности, които действително отговарят на тяхната степен на подготовка. Длъжностите са свързани със структури на логистиката във видовете Въоръжени сили, Командването за материално-техническо осигуряване и други министерства и ведомства, по чиято необходимост ние обучавахме логистични кадри.

Слушателите випускници от редовната форма на обучение завършиха с общ успех "Отличен 5,75", задочното обучение отбеляза общ успех - "Отличен 5,50", като резултат от защитата на дипломните работи. Това е важен показател на степента на качествено разработване на дипломните работи. Дипломните работи отразяват организацията на логистичното осигуряване в операции различни от война, както и съвременните аспекти в развитието на многонационалната логистика и са свързани с проблемите на ролята и мястото на логистичната система на БА в тази многонационална логистика.

Изводи от ДИК показват правилният подход в обучението

Изводът от Държавната изпитна комисия (ДИК) е, че теорията, развита в някои от дипломните работи, би могла да намери приложение при оптимизиране на съществуващи и създаването на нови логистични структури. Голяма част от дипломните работи могат да прераснат в дисертации. Такива, които представляват интерес за щабовете на войските, са например: "Транспортиране на формирования от Сухопътните войски на територията на Република България", "Състояние и перспективи за развитие на снабдяването с материални средства - клас 2 - ракетно-артилерийско въоръжение, и клас 5 - бойни припаси на сухопътен контингент от БА в операции по поддържане на мира", "Възможности и направления за усъвършенстване на снабдяването на щурмова авиационна база с материални средства клас 1 и клас 3", "Модулният принцип при строителството на военномедицинската служба. Исторически опит и перспективи" и други като например "Състояние и тенденции в развитието на кодификационната система за материални средства в БА, "Състояние и насоки за усъвършенстване осигуряването на формирования от РТВ с материални средства клас 2 в операциите" и други.

ПРИЕМ на слушатели и студенти

Образованието по логистика има бъдеще и за цивилни експерти

Успех в контекста на обучението е конкурсният изпит, проведен с кандидатите за слушатели - офицери от БА за нуждите на логистичната система и успешният кандидатстудентски изпит с кандидатите за студенти в специалността "Логистика на сигурността и отбраната". Това е едно изключително постижение от академичния състав на Катедра "Логистика". В рамките на тези изпитни сесии катедра “Логистика” успя от значителен потенциал от кандидати, да подбере качествени обучаеми, които с началото на новата учебна година се обучават в магистърските програми за офицери от оперативно-тактическото ниво и за студенти в степента "магистър" в специалността "Логистика на сигурността и отбраната".

Общият брой на обучаемите в областта на логистиката за следващата година ще бъде над 70.

След дипломна квалификация

За реализиране на намеренията за повишаване на квалификацията на офицерите след завършена степен на образование - магистър или бакалавър, се реализира проектът за изграждане на Регионалния център за обучение по логистика. Откриването беше осъществено в резултат на провеждането на международно учение, където бяха тествани възможностите на учебно-материалната база, която е съвременна, изградена на високо професионално ниво, компютризирана, с условия за симулации и моделиране. Тестването се осъществи по време на международното учение с използване на информационната система за командване и управление на силите, проведено от френски специалисти.

Приет е и софтуерът на програмата "Адамс", която е стандартизирана според изискванията на НАТО и е свързана с планиране на транспортирането и придвижването. Това стана възможно благодарение на разбирането, проявено от логистичната система на БА, на Главно управление "Материално-техническо и медицинско осигуряване" - ГЩ на БА, на Командването на материално-техническото осигуряване. Те оказват безрезервна помощ и подкрепа в контекста на обучението в областта на логистиката и създаването на възможности за внедряване на нови форми и методи на обучение чрез симулиране, моделиране и използване на софтуерни програми.

Международна дейност